Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

STANOVY

KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY

 

I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy 

1.  Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM.

2.  KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky.

3.  Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha. 

 

II. Programový cíl a charakter strany

4. Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům.

KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

 

III. Členství v KSČM

 

A) Principy a vznik členství: 

5.  V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdu, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.

6.  Se členstvím v KSČM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod občana nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech.

7.  Za člena KSČM může být přijat na základě dobrovolného rozhodnutí občan, který je starší 18 let, ztotožňuje se s programem a stanovami a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Právo přijímat nové členy má základní organizace KSČM (ve zkratce ZO KSČM) a okresní výbor KSČM (ve zkratce OV KSČM), který zároveň doporučí základní organizaci, kde může člen pracovat.

8.  Pro přijetí žadatele v ZO KSČM, který byl členem či funkcionářem okresních a vyšších orgánů jiné politické strany nebo politického hnutí, je nutné předchozí projednání s OV KSČM, který rozhodne zda je nutné případné projednání s vyššími stranickými orgány. Bez tohoto postupu není možné žádost o přijetí projednat a schválit.

9.  Členství, práva a povinnosti s ním spojené vznikají dnem rozhodnutí členské schůze ZO KSČM nebo OV KSČM o přijetí žadatele za člena.

10. Osvědčením o členství v KSČM je členský průkaz, jehož součástí je příspěvková karta, které člen předkládá ke kontrole orgánům strany.

B) Pozastavení a zánik členství:

11. Při chování a jednání člena, které poškozuje vážnost a pověst strany, mu může ZO KSČM nebo vyšší stranický orgán po posouzení situace pozastavit členství nebo výkon svěřených stranických funkcí po dobu nezbytně nutnou.

12. Členství zaniká:

a) vystoupením člena, vznikem členství v jiné politické straně, v politickém hnutí nebo ukončením členství za jednání, které je neslučitelné s programem a stanovami strany nebo stranu poškozuje na veřejnosti, nebo

b) dnem, v němž se členská schůze ZO KSČM usnesla o ukončení členství a člen se ve stanovené lhůtě neodvolal, nebo

c) dnem, kterým členství ukončil vyšší stranický orgán poté, co ZO KSČM je nečinná po dobu delší než tři měsíce od výzvy tohoto orgánu k projednání ukončení členství a člen neuplatnil právo na odvolání, nebo

d) dnem, v němž odvolací orgán s konečnou platností potvrdil rozhodnutí o ukončení členství člena, který se proti ukončení členství odvolal.

13. Proti Proti rozhodnutí ZO KSČM, popřípadě OV KSČM o ukončení svého členství má člen právo se do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k Okresní rozhodčí komisi KSČM (ve zkratce ORoK KSČM) a dále ke Krajské rozhodčí komisi ( ve zkratce KRoK KSČM). Proti rozhodnutí KRoK KSČM se člen může do 30 dnů od doručení odvolat k  Ústřední rozhodčí komisi KSČM (ve zkratce ÚRoK KSČM), jejíž závěry jsou konečné. Rozhodne - li o ukončení členství jako první Ústřední výbor KSČM (ve zkratce ÚV KSČM), má člen právo se do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k ÚRoK KSČM a poté ke sjezdu KSČM, jehož závěry mají konečnou platnost. Po dobu odvolání se odvolávajícímu pozastavuje členství.

 

IV. Práva a povinnosti člena KSČM

 

A) Práva:

14. Zvolit si ZO KSČM, ve které bude pracovat.

15. Podílet se na formování politiky strany ve své ZO KSČM, stranických orgánech a aktivech, činností i v jiných zájmových kolektivech či klubech KSČM, působících podle stanov strany.

16. Vyjadřovat své názory, připomínky, návrhy a stanoviska na stranických jednáních nebo je podávat písemně příslušnému stranickému orgánu a požadovat jejich vyřízení podle ustanovení článku 36 stanov. Na jednáních stranických orgánů kritizovat kteréhokoliv člena nebo orgán KSČM.

17. Být pozván a zúčastnit se jednání stranických orgánů, na nichž se jedná o jeho osobě, návrzích, připomínkách nebo kritice. O přijatých závěrech být informován.

18. Volit, být volen, navrhován a delegován do orgánů KSČM a doporučován do veřejných funkcí.

19. Být informován o průběhu a závěrech jednání orgánů KSČM.

20. Stanoveným způsobem se odvolávat proti rozhodnutí orgánů KSČM. 

B) Povinnosti:

21. Dodržovat Stanovy KSČM.

22. Podílet se na uskutečňování programu KSČM, získávat pro něj další stoupence. Politicky a odborně se vzdělávat. Propagovat a objasňovat politiku strany mezi občany, přispívat ke spolupráci levicového hnutí a všech sil usilujících o demokracii a sociální spravedlnost.

23. Pracovat v ZO KSČM, vykonávat stranické a veřejné funkce,  do kterých jej  zvolily, delegovaly, pověřily nebo doporučily stranické orgány a skládat jim účty. Informovat stranické orgány o skutečnostech, které vedou k pozastavení členství podle článku 11 stanov.

24. Hmotně podporovat stranu, platit členské příspěvky podle ustanovení článku 71 stanov.

 

V. Vytváření a činnost orgánů KSČM

25. Působnost stranických orgánů je určena usneseními sjezdu, stanovami, organizačním řádem KSČM a vztahuje se na příslušné území, které odpovídá územnímu principu budování struktury KSČM. Zdrojem všech rozhodnutí v KSČM je demokraticky projevená vůle členů. Členové strany, členové stranických orgánů nebo zvolení delegáti rozhodují v souladu se stanovami o uspořádání své organizace nebo příslušného orgánu a o pravidlech jednání, způsobu hlasování a přijetí usnesení.

26. Při tvorbě orgánů KSČM, v jejich jednání a rozhodování se uplatňují principy vnitrostranické demokracie, samosprávy a kolektivnosti. Orgány jsou tvořeny volbou, delegováním nebo vzájemnou kombinací obou způsobů.

27.  Na stejné úrovni je neslučitelná funkce člena revizního nebo rozhodčího orgánu s funkcí ve stranickém řídícím orgánu.

28. Nejvyššími samosprávnými orgány na dané úrovni stranické struktury jsou členská schůze ZO KSČM, konference a sjezd. Tyto orgány na svých jednáních v rámci své působnosti formulují a schvalují zásady politiky KSČM, rozhodují o způsobech její realizace a přijímají další rozhodnutí v souladu s programem a stanovami strany.

29. Nejvyšší samosprávné orgány KSČM si na dané úrovni vytvářejí řídící orgány, stranické výbory (výbor ZO, městský, okresní a ústřední výbor), které jsou jim ze své činnosti odpovědné. Tyto řídící orgány si zpravidla od úrovně okresu vytvářejí výkonné orgány – výkonné výbory. Z rozhodnutí ústředního a okresního výboru KSČM mohou být ustaveny v daném území koordinační stranické orgány - výbory či rady. Na tyto výbory či rady mohou přenést část svých pravomocí. Členské schůze volí revizory, konference a sjezd revizní a rozhodčí orgány.

30. Stranické orgány jsou povinny sejít se k zasedání na žádost vyšších stranických orgánů. Celá jednání orgánů nebo jejich části mohou být na základě rozhodnutí většiny přítomných členů prohlášena za veřejná.

31. Zvolení členové stranických orgánů se při výkonu funkcí řídí programem, stanovami a přijatými usneseními  vyšších stranických orgánů.

32. Orgány KSČM jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina zvolených delegátů nebo jejich členů, pokud stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů nebo členů.

33.  Přijatá  usnesení  a rozhodnutí jsou pro členy a stranické orgány na téže a nižší úrovni závazná.

34. Stranické orgány sestavují kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev a zákonodárného sboru na základě primárních voleb, jejichž pravidla schvaluje ÚV KSČM.

35. O zásadních otázkách KSČM rozhodují členové strany v referendu. Referendum vyhlásí OV KSČM na žádost alespoň jedné třetiny ZO KSČM, ÚV KSČM na žádost nejméně jedné třetiny OV KSČM, anebo z vlastního rozhodnutí OV či ÚV KSČM. Referendum může vyhlásit i sjezd KSČM. Referendum v téže věci se může konat nejdříve po uplynutí tří let. Obsahové a organizační zajištění referenda stanoví vyhlašovatel předem.

36. Orgány  KSČM se vzájemně informují o své činnosti. Vyřizují připomínky, náměty jim určené a informují předkladatele o způsobu jejich využití a výsledcích řešení.

37. Stranické orgány spolupracují s dobrovolným aktivem členů a sympatizujících s KSČM. Podle potřeby vytvářejí stálé nebo dočasné komise, pracovní skupiny, sekce či rady pro odbornou a koordinační činnost. Do nich podle podmínek zařazují zejména odborníky jednotlivých profesí.

38. Pro zajištění své činnosti zaměstnává KSČM nezbytný počet pracovníků. Pracovně právní vztahy se řídí zákoníkem práce a pracovním řádem, vydaným ÚV KSČM. KSČM pečuje o politický a odborný růst funkcionářů a pracovníků strany.

 

VI. Vnitřní organizační struktura (jednotky) KSČM

 

A) Základní organizace KSČM:

39. ZO KSČM vytvářejí podmínky pro uplatňování práv, povinností,  politických aktivit a zájmů členů KSČM i sympatizujících. ZO KSČM organizují v okruhu své působnosti plnění přijatých usnesení a podporují veřejné aktivity odpovídající programovým cílům KSČM.

40.  ZO KSČM vznikají v  územních  celcích  nebo jejich  částech dobrovolným rozhodnutím nejméně tří členů KSČM po registraci příslušným OV KSČM, který vydá o registraci osvědčení.

41. V místech, kde nejsou podmínky pro ustavení a činnost ZO KSČM, působí na základě rozhodnutí OV KSČM stranické skupiny nebo stranický důvěrník; jsou začleněni do jedné ze ZO KSČM nebo je přímo řídí OV KSČM.

42. Nejvyšším samosprávným orgánem základní organizace je členská schůze. Členská schůze ZO KSČM se schází podle potřeby, avšak nejméně 1x za čtvrtletí. Schůze je schopna se usnášet, je - li přítomna alespoň jedna třetina členů ZO KSČM. O konání výročních členských schůzí rozhodne ÚV KSČM, doporučí obsah jednání a stanoví lhůty jejich uskutečnění.

43. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o přijetí za člena a o ukončení členství,

b) vytváří podmínky k tomu, aby se každý člen ZO KSČM mohl aktivně účastnit stranického života,

c) volí a odvolává předsedu, členy výboru, revizory ZO KSČM a delegáty na okresní konferenci, volí, deleguje či navrhuje zástupce do stranických orgánů,

d) rozhoduje o svých zástupcích do jiných orgánů a aktivů, navrhuje kandidáty a sestavuje kandidátní listiny do místních zastupitelstev, podle článku 34 stanov, navrhuje kandidáty do zastupitelských a zákonodárných sborů, schvaluje pokyny pro jednání, která vedou jménem strany zástupci ze ZO KSČM s jinými orgány nebo organizacemi,e) schvaluje rozpočet ZO KSČM, kontroluje jeho plnění, schvaluje zprávu o hospodaření a o inventarizaci majetku, které postupuje OV KSČM,

f) ze závažných důvodů může individuálně u svých členů rozhodnout o zproštění plnění některých povinností.

44. Výbor ZO KSČM zejména:

a) rozhoduje o dělbě práce členů výboru,

b) organizuje činnost ZO KSČM, zabezpečuje plnění přijatých usnesení členskou schůzí a vyšších stranických orgánů,

c) eviduje zájmové kolektivy a kluby strany působící v rámci ZO KSČM a dbá, aby jejich činnost byla v souladu s programem a stanovami strany,

d) sestavuje na základě pokynů OV KSČM a rozpočtových pravidel návrh rozpočtu na kalendářní rok,

e) v souladu s předpisy hospodaří se svěřeným majetkem KSČM,

f) o své činnosti pravidelně informuje členskou schůzi a skládá jí účty ze své činnosti,

g) je v trvalém styku s příslušným stranickým výborem či radou vzniklých podle článku 46 stanov, pokud pracuje v jeho působnosti a s OV KSČM.

45. Je-li v daném území více ZO KSČM, dohodnou se s OV KSČM o tom, ve které části působí.

46. Rozhodnutím OV KSČM se v územních celcích dané okresní organizace sdružují ZO KSČM a vytvářejí místní, městské, okrskové a střediskové výbory nebo rady. OV KSČM jim vymezují v organizačních řádech postavení, pravomoce a úkoly v rozsahu kompetencí postoupených jim ZO a OV KSČM. Provádí jejich registraci a vydávají o tom osvědčení.

Členové těchto výborů-rad jsou voleni nebo potvrzováni na základě návrhů či přímé volby v ZO KSČM, všeplenárními schůzemi nebo konferencemi, na kterých jsou zastoupeny všechny sdružované ZO KSČM.

Tyto orgány volí  rovněž předsedu, případně další funkcionáře.

47. Výbory -  rady zejména:

a) pomáhají okresním výborům organizovat, koordinovat a sjednocovat činnost základních organizací,

b) sestavují svůj rozpočet, který předkládají ke schválení okresnímu výboru,

c) v souladu s předpisy hospodaří se svěřeným majetkem KSČM,

d) o své činnosti pravidelně informují ZO KSČM ve své působnosti a okresní výbor.

B) Okresní organizace KSČM:

48. Na území krajů působí okresní organizace KSČM, které sdružují všechny ZO KSČM a stranické orgány vzniklé podle článku 46 stanov. Městské organizace KSČM v Brně, Ostravě a Plzni působí jako okresní organizace s rozšířenými kompetencemi  dle organizačních řádů městských výborů KSČM schválených výkonným výborem ÚV KSČM (ve zkratce VV ÚV KSČM). OV KSČM jako vnitřní organizační jednotky strany vznikají registrací, kterou provádí VV ÚV KSČM. O registraci vydává osvědčení.

49. Nejvyšším samosprávným orgánem okresní organizace je okresní konference KSČM, která posuzuje zásadní otázky stranické práce daného území. Svolává ji OV KSČM zpravidla 1x za dva roky na základě rozhodnutí ÚV KSČM, včetně doporučeného obsahu jednání a lhůt jejich konání. Klíč k volbě delegátů stanoví OV KSČM. Mimořádnou okresní  konferenci  svolá nejpozději do jednoho měsíce OV KSČM na žádost nejméně třetiny ZO KSČM daného území nebo z vlastního rozhodnutí.

50. Okresní konference KSČM zejména:

a) volí předsedu OV KSČM, který je zároveň volen členem OV KSČM a výkonného výboru OV KSČM (ve zkratce VV OV KSČM), volí nebo potvrzuje členy OV KSČM, navržené nebo zvolené členskými schůzemi ZO KSČM. Volí členy okresní revizní komise a jejího předsedu (ve zkratce ORK KSČM) a členy ORoK KSČM a jejího předsedu, dále volí člena ÚV KSČM delegáty na sjezd, celostranickou konferenci, členy Krajské rady KSČM ( ve zkratce KR KSČM), Krajské revizní komise KSČM ( ve zkratce KRK KSČM) a KRoK KSČM,  doporučuje kandidáty do Ústřední revizní komise KSČM (ve zkratce ÚRK KSČM), ÚRoK KSČM nebo jiných stranických orgánů, komisí a aktivů, schvaluje kandidáty z okresu pro volby do zastupitelstev kraje a zákonodárných sborů podle článku 34 stanov,

b) projednává a přijímá závěry ke zprávě OV KSČM o jeho činnosti a o činnosti okresní organizace, dále ke zprávám ORK a ORoK KSČM za uplynulé období a stanoví jejich hlavní úkoly pro další období,

c) přijímá závěry ke zprávě o hospodaření za uplynulé období a stanoví další cíle hospodaření okresní organizace KSČM.

51. OV KSČM organizuje činnost okresní organizace strany v období mezi konferencemi. Řídí ZO KSČM, stranické orgány vytvořené podle článku 46 stanov, koordinuje působení aktivů, komisí a jiných iniciativních orgánů. Svolává jej předseda OV KSČM nebo jím pověřený funkcionář nejméně 1x za dva měsíce. Mimořádné zasedání musí být neprodleně svoláno na žádost nejméně třetiny členů OV KSČM nebo z vlastního rozhodnutí.

52. OV KSČM zejména:

a) rozhoduje o přijetí  za člena,

b) volí a odvolává členy VV OV KSČM, místopředsedy a případně další funkcionáře. Při snížení počtu členů OV KSČM volí nebo potvrzuje nové na návrh ZO KSČM, volí delegáty na celostranickou konferenci, v případě nutné obměny volí a odvolává své zástupce do KR KSČM,

c) na žádost nejméně třetiny ZO KSČM může dvoutřetinovou většinou členů OV KSČM odvolat předsedu a zvolit nového,

d) schvaluje opatření k realizaci závěrů okresní konference, organizuje a kontroluje jejich plnění a zaujímá stanoviska k politické, ekonomické a sociální situaci v daném území, s pomocí aktivu připravuje zprávy a návrhy dokumentů pro svá jednání nebo jednání jiných orgánů, schvaluje organizační řád OV KSČM,

e) rozhoduje o ukončení členství podle článku 12 písm. c) stanov, o svých zástupcích do stranických orgánů a aktivů, navrhuje kandidáty do zastupitelstva kraje, zákonodárných sborů a evropského parlamentu, posuzuje a potvrzuje kandidátní listiny do obecních zastupitelstev vytvořených podle článku 34 stanov,

f) v souladu s předpisy hospodaří se svěřeným majetkem KSČM,

g) schvaluje rozpočet OV KSČM a kontroluje jeho plnění, předkládá ÚV KSČM zprávu o hospodaření a inventarizaci majetku za celou okresní organizaci strany,h) registruje ZO KSČM a stranické orgány vytvořené podle článku 46 stanov a vydává jim osvědčení,

i) rozhoduje o zrušení registrace ZO KSČM nebo stranického orgánu vytvořeného podle článku 46 stanov, pokud jejich činnost je v průběhu jednoho měsíce od doručení jeho výzvy k nápravě nadále v hrubém rozporu s programem a stanovami. Nerozhodne - li OV KSČM, může registraci zrušit VV ÚV KSČM,

j) přispívá k včasné informovanosti ZO KSČM a vyšších stranických orgánů,

k) plní další nezbytné úkoly, vyplývající z usnesení vyšších orgánů.

53. VV OV KSČM je výkonným orgánem OV KSČM. Řídí a organizuje stranickou práci v období mezi zasedáními OV KSČM. Kontroluje plnění přijatých usnesení. VV OV KSČM se schází nejméně 1 x za měsíc, k jednání jej svolává předseda OV KSČM. Ze své činnosti se zodpovídá OV KSČM.

54. Rozhodnutím ÚV KSČM se v krajích sdružují okresní organizace KSČM a v souladu s článkem 26 stanov vytvářejí stranický orgán krajskou radu KSČM.KR KSČM je registrována VV ÚV KSČM na základě schválení Organizačního řádu rady. Organizační řád vymezuje vznik, tvorbu a složení, postavení, pravomoce a úkoly rady, včetně kompetencí postoupených OV KSČM a VV ÚV KSČM. Stanovuje způsob tvorby a složení KRK a KRoK KSČM. O registraci vydává VV ÚV KSČM osvědčení a KR KSČM se tím stává vnitřní organizační jednotkou KSČM.

KR KSČM zejména:

a) pomáhá VV ÚV KSČM a ÚV KSČM organizovat, koordinovat a sjednocovat stranickou práci okresních organizací v kraji, zabezpečovat realizaci usnesení stranických orgánů, včetně kontroly jejich plnění,

b) volí a odvolává předsedu a místopředsedy KR KSČM a další funkcionáře, volí vedení KR KSČM, potvrzuje členy rady zvolené v okresních organizacích,

c) doporučuje  zástupce  do  stranických a  jiných orgánů a  aktivů, navrhuje  kandidáty do zákonodárného a zastupitelských sborů, sestavuje  kandidátní listiny do zastupitelstva kraje a zákonodárného sboru z daného volebního kraje podle článku 34 stanov, které předkládá ÚV KSČM ke schválení,

d) navrhuje a projednává Organizační řád KR KSČM a předkládá jej ke schválení VV ÚV KSČM,

e) podílí se na organizování a zajišťování stranických i veřejných akcí přesahující rámec okresu,

f) pracuje jako krajský volební štáb, zabezpečuje volby do zastupitelských orgánů všech  stupňů a zákonodárného sboru v souladu s přijatými závěry stranických orgánů,

g) pravidelně pracuje se zastupiteli, poslanci a senátory KSČM ve volebním kraji,  zřizuje pro ně informační, odborný a poradenský servis. Hodnotí jejich činnost,

h) v souladu s předpisy hospodaří se svěřeným majetkem KSČM,

i) sestavuje rozpočet KR KSČM zajišťuje jeho plnění a předkládá jej ke schválení ÚV KSČM.

C) Celostranické a ústřední orgány KSČM:

55. Nejvyšším samosprávným orgánem KSČM je sjezd strany. Sjezd svolává ÚV KSČM zpravidla 1x za čtyři roky. Klíč k volbě delegátů stanoví ÚV KSČM. Mimořádný sjezd musí  svolat ÚV KSČM, nejpozději do dvou měsíců na žádost nejméně třetiny OV KSČM nebo nadpoloviční většiny členů ÚV KSČM.

56. Sjezd KSČM:

a)  volí předsedu ÚV KSČM, kterého volí zároveň za člena ÚV KSČM, pokud jim již není a za člena VV ÚV KSČM. Ústřednímu výboru je odpovědný ze své činnosti,

b)  potvrzuje členy ÚV KSČM zvolené okresními konferencemi podle schválené struktury tohoto výboru, volí členy ÚRK a ÚRoK KSČM a jejich předsedy,

c)  přijímá, mění nebo doplňuje program a stanovy strany,

d) schvaluje programové, strategické a taktické cíle politiky KSČM pro příští období,

e) projednává a přijímá závěry ke zprávám ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK KSČM,

f) projednává zprávy o činnosti parlamentních klubů,

g) vyhlašuje referendum k  závažným otázkám, rozhoduje o odvoláních a všech dalších záležitostech, jsou-li na základě jeho rozhodnutí k projednání zařazeny. 

57. Nejvyšším řídícím orgánem KSČM mezi sjezdy je ÚV KSČM. Řídí všechny nižší stranické organizace a jejich orgány, organizuje a kontroluje veškerou činnost strany v tomto období. Svolává jej VV ÚV KSČM nebo předseda ÚV KSČM nejméně 1x za čtvrtletí. Mimořádné jednání musí být svoláno nejpozději do jednoho měsíce na žádost nejméně třetiny členů ÚV KSČM nebo z vlastního rozhodnutí.

58. ÚV KSČM zejména:

a) volí a odvolává místopředsedy ÚV KSČM, kteří jsou zároveň voleni členy ÚV KSČM, pokud jimi již nejsou, volí a odvolává členy VV ÚV KSČM, 

b) volí a odvolává za členy ÚV KSČM a VV ÚV KSČM předsedy klubů KSČM Parlamentu ČR. Za členy ÚV KSČM mohou být zvoleni i představitelé KSČM ve vedoucích funkcích zákonodárného sboru, zástupce poslanců KSČM v Evropském parlamentu, exekutivy, dalších celospolečenských a  mezinárod-ních organizací,

c) potvrzuje nově zvolené členy ÚV KSČM z okresních organizací strany,

d) na žádost nejméně třetiny OV KSČM může dvoutřetinovou většinou členů ÚV KSČM odvolat předsedu a zvolit jiného,

e) potvrzuje do funkcí vedoucí oddělení, tiskového mluvčího a ekonoma ÚV KSČM,

f) schvaluje členy a složení celostranických komisí, aktivů  a navrhuje kandidáty KSČM do významných funkcí na ústřední úrovni, veřejné správy a celospolečenských organizací, navrhuje kandidáty do zákonodárného sboru, schvaluje kandidátní listiny a kandidáty do zákonodárného sboru, schvaluje kandidátní listiny do zastupitelstev krajů vytvořených podle článku 34 stanov,

g) přijímá opatření k realizaci sjezdových závěrů, rozhoduje o krátkodobé politické orientaci strany, zaujímá stanoviska k vnitrostátní a mezinárodní situaci,

h) v období mezi sjezdy může svolat celostranickou konferenci k projednání zásadních otázek politiky strany při naplňování sjezdových závěrů. Celostranická konference může provést nezbytné úpravy Stanov KSČM. ÚV KSČM stanovuje klíč k volbě delegátů. Usnesení této konference je pro členy KSČM, stranické orgány a organizace závazné,

i) vyhlašuje referendum, projednává, vyhodnocuje a zabezpečuje jeho výsledky,

j) přijímá opatření k informacím z parlamentních klubů,

k) vytváří fondy a schvaluje jejich statuty,

l) schvaluje rozpočet ÚV KSČM, celostranický rozpočet a rozpočty KR KSČM, jejich změny a kontroluje jejich plnění,

m) schvaluje výroční finanční zprávu strany,

n) schvaluje činnost VV ÚV KSČM mezi zasedáními ÚV KSČM,

o) schvaluje Organizační řád KSČM, Pracovní řád KSČM, Hospodářské směrnice KSČM, statuty a pravidla, které vycházejí ze stanov.

59. VV ÚV KSČM:

VV ÚV KSČM je výkonným orgánem ÚV KSČM. Plní usnesení sjezdu a ústředního výboru strany. Přijímá operativní opatření k realizaci závěrů sjezdu, ústředního výboru strany a svých usnesení. Projednává politické analýzy a na jejich základě zaujímá stanoviska k vnitrostátní a mezinárodní situaci. Navrhuje vedoucí oddělení, tiskového mluvčího a ekonoma ÚV KSČM. Projednává a vyjadřuje se k návrhům na předsedy a místopředsedy parlamentních klubů KSČM. Schvaluje organizační řády krajských rad KSČM v souladu s článkem 54 a městských výborů KSČM dle článku 48 stanov. Registruje okresní organizace a krajské rady KSČM a vydává jim osvědčení. Za neplatná prohlašuje rozhodnutí, která přijaly organizační jednotky v rozporu se stanovami strany, provádí opatření k nápravě, popřípadě ruší registraci a odebírá osvědčení těm, u nichž není možné nápravy dosáhnout. VV ÚV KSČM se ze své činnosti zodpovídá ÚV KSČM. K jednání jej svolává předseda nebo pověřený místopředseda ÚV KSČM nejméně 1x za měsíc.

VV ÚV KSČM je statutárním orgánem KSČM. V souladu s předpisy hospodaří se svěřeným majetkem a ostatním majetkem strany, kde není určena jiná organizační jednotka, která by jej spravovala.

60. ÚRK KSČM zejména:

a) reviduje hospodaření všech vnitřních organizačních jednotek KSČM a vyjadřuje se k roční finanční a inventarizační zprávě KSČM,

b) o své činnosti předkládá zprávu sjezdu KSČM, průběžně informuje ÚV KSČM a VV ÚV KSČM.

61. KRK, ORK KSČM i revizoři v ZO KSČM mají obdobná práva a úkoly. Činnost revizních komisí na všech stupních a revizorů se řídí statutem, který schvaluje sjezd.

62. ÚRoK KSČM zejména:

a) řeší spory mezi členy KSČM, mezi členem a ZO KSČM nebo orgány KSČM, mezi základními organizacemi a orgány KSČM,

b) po dohodě se stranickými orgány provádí kontrolu plnění usnesení sjezdu a stranických orgánů,

c) o své činnosti předkládá zprávu sjezdu  a průběžně informuje ÚV KSČM a VV ÚV KSČM.

63. KRoK, ORoK KSČM mají obdobná práva a úkoly. Řeší-li spor jako první ORoK KSČM je odvolacím orgánem KRoK KSČM, řeší-li spor jako první KRoK KSČM, je odvolacím orgánem ÚRoK KSČM, jejíž rozhodnutí je konečné. Řeší-li spor jako první ÚRoK KSČM, je odvolacím orgánem sjezd, jehož rozhodnutí je konečné. Činnost rozhodčích komisí na všech stupních se řídí statutem, který schvaluje sjezd. 

 

VII. Jednání jménem KSČM

64. V právních vztazích jménem strany jedná statutární orgán VV ÚV KSČM. Za statutární orgán navenek, není- li dále stanoveno jinak, jedná předseda nebo pověřený místopředseda ÚV KSČM. Předseda ÚV KSČM může písemně zmocnit další osoby, aby v rámci zmocnění jednaly jménem strany.

65. Organizační řád KSČM stanoví v jakých záležitostech a v jakém rozsahu za statutární orgán jménem strany navenek jednají místopředsedové ÚV KSČM nebo jiní funkcionáři organizačních jednotek. Stanoví rovněž, v jakých záležitostech a v jakém rozsahu jednají jménem strany pracovníci KSČM. Určuje způsob uzavírání smluv a právních úkonů za KSČM. Právní úkony nesmí být učiněny v rozporu se Stanovami a Organizačním řádem KSČM. Oprávněné osoby určené k jednání jménem KSČM jsou vázány závěry a pokyny příslušných stranických výborů a jsou povinny je neprodleně o výsledcích jednání informovat.

 

 

VIII. Zásady hospodaření KSČM

 

66. KSČM a její vnitřní organizační jednotky zabezpečují a rozvíjejí činnost především z majetku KSČM. Jejich hospodaření je jednotné, uskutečňováno je v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a hospodářskými směrnicemi KSČM z nich vycházejícími.

67. Příjmem KSČM mohou být:

a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany (dále jen “příspěvek na činnost”),

c) příspěvky vlastních členů,

d) dary a dědictví,

e) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

f) úroky z vkladů,

g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud se v nich KSČM v souladu se zákonem zúčastní,

h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích, politických a společenských akcí,

i) půjčky a úvěry.

Každá vnitřní organizační jednotka strany může nabývat pro KSČM movitý a nemovitý majetek nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Hospodaření s nemovitým majetkem se řídí ustanovením článku 70 stanov.

68. KSČM nesmí vlastním jménem podnikat. Může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:

a)  provozování vydavatelství, nakladatelství nebo tiskáren,

b)  publikační a propagační činnost,

c)  pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo

d)  výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost KSČM.

Na podnikání podle předchozího odstavce se může jménem KSČM podílet jen vnitřní organizační jednotka, která je podle Hospodářské směrnice KSČM účetním střediskem, a to se souhlasem VV ÚV KSČM.

69. Majetek KSČM je vlastnictvím strany jako celku. Každá vnitřní organizační jednotka podle příslušných předpisů, stanov, hospodářských směrnic, rozvahy a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem KSČM, se kterým hospodaří. Vnitřní organizační jednotka, která je podle Hospodářské směrnice KSČM účetním střediskem, zřizuje u peněžního ústavu účet KSČM.

70. Vnitřní organizační jednotka strany může činit právní úkony, jimiž vznikají KSČM závazky, jen do výše účetní hodnoty věcí movitých z majetku KSČM, se kterým hospodaří tak, aby úhrn všech přijatých neuspokojených závazků byl touto hodnotou plně krytý. Spočívá - li závazek v opakujícím se plnění, je rozhodný součet všech opakujících se plnění, a jde - li o opakující se plnění na dobu delší 3 roků, součet ceny plnění za tři roky. Závazky, které nejsou takto kryty, může vnitřní organizační jednotka uzavřít pouze se souhlasem VV ÚV KSČM.

K převodu nemovitostí ve vlastnictví KSČM, zatížení nemovitostí a k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí, pokud má být sjednán pronájem nemovitostí, anebo prostor v nemovitosti na dobu určitou delší jednoho roku, anebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší jednoho roku je zapotřebí souhlasu VV ÚV KSČM.

71. Člen KSČM platí v ZO KSČM, ve které je organizován, základní členský příspěvek ve výši odpovídající minimálně 0,5% jeho čistého měsíčního příjmu nejméně však 20, - Kč.  O dalších případných členských příspěvcích jejich výši, postupu výběru a užití rozhodnou stranické orgány vnitřních organizačních jednotek KSČM.

72. OV KSČM stanoví poměr rozdělení členských příspěvků mezi ZO a OV KSČM. Dále stanoví časový rozvrh placení a odvodu členských příspěvků na účet OV KSČM.

 

IX. KSČM v pluralitním politickém systému

73. KSČM se aktivně účastní politického života společnosti a usiluje o její demokratický, sociálně spravedlivý vývoj. Respektuje otevřený a rovnoprávný dialog a demokratickou pluralitu. Spolupracuje s občany, občanskými sdruženími a iniciativami. Usiluje o spolupráci s levicovými silami, a to samostatně, v rámci koalic, případně jiných sdružení.

74. Poslanci, senátoři a zastupitelé zvolení za KSČM vytvářejí  kluby KSČM. Vytváření klubů v zákonodárném sboru a zastupitelstvech se řídí právními předpisy nebo příslušnými pravidly. Činnost klubů usměrňují a vedou příslušné stranické orgány na dané úrovni. Poslanci, senátoři a zastupitelé se řídí ve své činnosti politikou strany, usneseními stranických orgánů, volebním programem a Stanovami KSČM. 

75. Poslanci, senátoři a členové zastupitelstev, zvolení za KSČM, mají právo se účastnit na dané úrovni jednání stranických orgánů s hlasem poradním. Mají právo předkládat jim návrhy a náměty a vystupovat v diskusi. Podněty, které jim předkládají členové, organizace a orgány strany, uplatňují při výkonu svého mandátu a pravidelně informují je i sympatizující o svém působení.

76. ZO KSČM a stranické orgány poskytují poslancům, senátorům a členům zastupitelstev, zvoleným za KSČM, potřebné informace a odbornou pomoc.

77.   Poslanci  a  senátoři, případně další zástupci za KSČM v zastupitelských sborech a veřejných výkonných orgánech poskytují straně  vedle řádných členských příspěvků i hmotnou podporu dle dohody s orgány KSČM.

78.  Orgány KSČM vytvářejí v součinnosti s  poslanci, senátory a členy zastupitelstev - členy KSČM, Rady zastupitelů, jako územní odborné a iniciativní orgány v oblasti komunální politiky.

 

X. Závěrečná ustanovení

79. Zanikne-li některá vnitřní organizační jednotka KSČM, rozhodne příslušný vyšší stranický orgán, která jiná organizační jednotka v území jeho působnosti bude nadále hospodařit s majetkem, s nímž zaniklá organizační jednotka hospodařila.

80. Zanikne-li KSČM sloučením s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení, přecházejí majetek, práva a závazky na právního nástupce.

81. Zanikne-li   KSČM bez  právního nástupce, bude  majetkový zůstatek strany převeden do nadace, kterou sjezd nebo ÚV KSČM před zánikem určí, a bude využit na humanitární nebo jiné veřejně prospěšné účely.

82. V případě nesouladu stanov nebo hospodářských směrnic KSČM s požadavky zákonů, právních předpisů, při změnách územního členění státu anebo při námitkách příslušného státního orgánu může ÚV KSČM provést jejich nezbytné úpravy.

83. Výklad Stanov KSČM provádí ÚV KSČM. Stanovy KSČM nabývají platnosti dnem 17. 5. 2008.

 

© KSČM 2003 - 2007. Všechna práva vyhrazena