Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kubánská republika

 
 

Upozornění: stahování autorských článků včetně fotografií pouze se souhlasem autora!

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Ve věku 90 let zemřel Fidel Castro legendární vůdce Kuby.

 

Do Československa přijel na státní návště v červnu 1972 Fidel Castro. Dostal  Řád bílého lva s řetězem a čestný doktorát UK.

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Na konci r. 2014 a v roce 2015 jsou patrné snahy prezidenta USA o částečnou normalizaci vztahů s Kubou.

OBRÁZKY Z KUBY
 

 

 Oficiální webová stránka Komunistické strany Kuby:                                                

Kuba Partido Comunista de Kuba www.pcc.cu

 

 

 

3.-maj-havana.jpg

 

2..-maj-v-havane.jpg

 

 

 

6. sjezd KS KUBY odstartoval změny, jak ekonomické. tak i společenské na Kubě.

Z prohlášení RAÚLA CASTRA Na SJEZDU.
 Na Kubě za socialismu nikdy nebude prostor pro “šokové léčby”.


.

Kubánská republika  

Vytváří HDP ve výši  55,430 000 Nás dolarů je na   65 místě na světě

Tyto údaje jsou z pramenů Světové banky, Mezinárodního měn. fondu CIA. Toto hodnocení tvorby HDP je z přehledu 227 států světa!!!!!

Taková je pravda nehodící se přece dělají propagandistických schémat, českých masmédií.

HDP = je hrubý domácí produkt .Je to celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok.
BYL JSEM ZVOLEN, ABYCH HÁJIL, UDRŽOVAL A DÁLE ZDOKONALOVAL SOCIALISMUS, NE ABYCH HO ROZBÍJEL

    Navzdory ekonomickým finančním obtížím jsme plnili naše morální závazky v oblasti
mezinárodní spolupráce solidarita.
Poslední dvě středoamerické země, které s námi neměly diplomatické styky, je navázaly v uplynulých měsících. Stálo by za to položit si otázku, která že země je v naší oblasti izolova­ná. Zdá se, že Kuba to neni...
Pozorně jsme sledovali postoje nové americké vlády ve vztahu k naší zemi. Pokud se bude­me striktně držet faktů, jasné je, že ekonomické, obchodní a finanční embargo zůstává nezmě­něno a je dále plně aplikováno. To dokazuje i pronásledování našich obchodních transakcís třetími zeměmi a rostoucí pokuty pro americké podniky a zahraniční pobočky.
Stejně takje Kuba i nadále na seznamu zemi podporujících mezinárodní terorismus, vydáva­ného každoročně Ministerstvem zahraničních věcí USA.
Pozitivní, i když jen minimální kroky, byly oznámeny 13. dubna, v předvečer schOzky Ame­rického kontinentu na nejvyšší úrovni, v okamžiku, kdy celý kontinent volal po zrušení embar­ga. Týkaly se zrušení omezení cestování pro Kubánce trvale žijící v USA a zásilek pro jejich rodinné příslušníky. Dotýkaly se také povolení některých operací v oblasti telekomunikací, ale ty doposud nebyly aplikovány. Je třeba, aby to všichni věděli, protože v těchto otázkách existu­je mnoho omylO, které jsou mezinárodním tiskem často zneužívány.
Nicméně došlo k nespornému omezení agresivity protikubánské rétoriky ze strany americ ­ ké vlády. Po šestiletém přerušení, iniciovaném Buschem, byly 14. července opět zahájeny roz ­ hovory o migračních otázkách, které jsou vedeny v seriozním konstruktivním duchu. Kuba znovu zdůraznila, že bude jako dosud, striktně plnit migrační ujednání. Znovu jsme upozornili na k, že Zákon o kubánském narovnání i politika suchých mokrých nohou, aplikované vlá ­ dou Spojených států, je stimulem pro nelegální cesty pašování lidí.
Před několika týdny prohlásila Hillary Clintonová, ministryně zahraničních věcí USA: "Ote­víráme se dialogu s Kubou, ale máme zcelajasno, že chceme vidět zásadní změny v kubán­ském režimu."
Jsem nucen s veškerou úctou, paní Clintonové zároveň i těm z Evropské unie, kteří na nás požadují jednostranné kroky směrem k likvidaci našeho politického společenského zřízení, odpovědět: Nebyl jsem zvolen prezidentem, abych na Kubě znovu zavedl kapitalismus, abych ani se vzdal revoluce. Byljsemjím zvolen, abych hájil, udržoval dále soci zdokonaloval ­ alismus, ne abych ho rozbíjel. (Dlouhý potlesk.)
To by mělo být jasné, protože to představuje vOli kubánského lidu, když v únoru 1976 v referendu přímým a tajným hlasováním 97,7 % voličů schválilo Ústavu, a její první článek

   zní:”Kuba je socialistický stát pracujících, nezávislý suverénní, vytvořený se všemi profesionální blaho všech, jako jednotná demokratická republika, kde je všem zaručena politická svoboda, sociální spravedlnost, individuální kolektivní blahobyt lidská solidarita.”
A v roce 2002, konkrétně 15. až 18. června, podepsalo 8 198237 občanů, tedy téměř všichni oprávnění voliči, požadavek, aby toto shromáždění provedlo ústavní reformu, která potvrdila ve všech částech platnost Ústavy a vyhlásila nezvratný socialistický charakter a politický a sociální systém, který je obsahem našeho základního zákona. To by 10 jednomyslně schváleno poslanci Národního shromáždění na mimořádném zasedání, konaném ve dnech 24. až 26. červ­na téhož roku.
Rád bych při této přiležitosti znovu vyjádřil připravenost Kuby vést se Spojenými státy s veškerým respektem rovnoprávný dialog, který se nedotýkal naší nezávislosti, suverenity sebeurčení. Jsme připraveni hovořit o čemkoliv, opakuji, o čemkoliv, odsud piva z Kuby ze odtud Spojených států, jednat ne o našem politickém sociálním systému. Nežádáme ani po Spojených státech. Musíme navzájem respektovat naše rozdilnosti.
Neuznáme ani vládě oné země, ani žádné jiné zemi nebo sdružení zemí, pravomoci rozhodo­vat v otázkách naší suverenity.
Na Kubě od vítězství revoluce nedošlo k mimosoudní popravě, zde nejsou bezvěstní, muče ­ nI... Opravuji, ano, na Kubě docházelo k mučení, ovšem pouze na námořní základně v Guantá ­ namu, která byla naší vlasti vnucena před více než sto lety neblaze proslulým Plattovým dodat ­ kem, schváleným Kongresem Spojených států, jako podmínka pro ukončení americké vojen ­ ské okupace.
Ano, tam docházelo k mučení, na místě, které je součástí kubánského území, ale nebyli jsme to my, kdo se něčeho takového dopustil. A proto říkáme s veškerou úctou paní Hillary Clinto­nové, ministryni zahraničních věcí oné země, že pokud chce jednat o čemkoliv, budeme o čemkoliv hovořit, zde, ale také tam.
Bylo oznámeno uzavření americké věznice na Guantánamu,jednáse o spravedlivý požada­vek mezinárodního veřejného mínění, ale tato záležitost by tím neměla končit. Nevzdáváme se a nikdy se nevzdáme požadavku na bezpodmínečné navrácení této části našeho území.
Mnohokrát jsme vyslovili naši připravenost řešit naše neshody se Spojenými státy. Rád bych všechny ujistil, že se k této otázce stavíme s absolutní rozvahou bez snahy něco uspěchat. Pohybujeme se už 50 nechat na ostři nože, takže máme dobrý trénink, ajsme připraveni vydržet ještě dalších 50 nechaný agresí blokády. (Potlesk)
GENERACE, KTERÉ PŘIJDOU PO NÁS, SE NIKDY NEVZDAJÍ SVÝCH IDEOLOGICKÝCH ZBRANÍ 

Někteří tvrdí, že americké mocenské kruhy čekají na fyzické zmizení historické generace revoluce. Jde o zlovolnou sázku na takzvaný “biologický faktor” nebo jinými slovy, na smrt Fidela nás všech.
Ti, kdo tak uvažují, jsou předem odsouzeni k neúspěchu. Po nás přijdou další generace vlas­tenců a revolucionářů, především naše vynikající mládež. Ta se nikdy nevzdá svých ideových zbraní. Spolu s ní a se stranou budou stát vždy v první řadě Mambisové XXI. století, naše slavné Revoluční ozbrojené sily, které dokázaly vítězně vstoupit od Santiaga de Cuba onoho prvního ledna 1959, s naším vrchním velitelem v čele. (Potlesk)
Výmluvným příkladem takového postoje je našich Pět hrdinů, kteří jsou již II let vězněni v amerických věznicích za to, že čelili teroristickým plánům namířeným proti Kubě. Každým dnem sílí celosvětové hnutí za jejich svobodu. I dnešní shromáždění schválilo provolání k parlamentům a lidu celého světa, ve kterém upozorňujeme na tuto nespravedlnost.
Odsud dnes Gerarda, Ramóna, Antonia, Fernanda Reného objímáme vyjadřujeme jim náš obdiv nad jejich nezlomnou vůlí, která se již stala symbolem Kubánské revoluce. (Potlesk)

V současné době byli propuštěni prezidentem USA, jako protiakce Kuby která propustila, některé odsouzené za protistátní činnost.Prosinec 2014 .

 


 

Hlavní zpráva pro 6. sjezd Komunistické strany Kuby,

přednesená soudruhem Raulem Castrem dne 16. dubna 2011.

 

 


Soudružky soudruzi,

Zahájení 6. sjezdu Komunistické strany Kuby, bude mít neobyčejný význam v naší soudobé historii.

 

 Je i datem 50 výročí vyhlášení, socialistické povahy revolučních přeměn, pod vedením jeho hlavního vůdce Fidela Castra Rúz dne 16. dubna 1961. Den před tím byl podniknut útok na 3 kubánské letiště, při kterých zahynulo 10 lidí . Tento útok a následná invaze na Playa Giron, provedená žoldáky z řad , kubánských emigrantů, přisluhovačů bývalého režimu, byl financován vládou USA, s cílem obnovit nadvládu USA nad Kubou.

 

 

  Při této příležitosti, před ozbrojeným lidem, bránícím invazi se, Fidel prohlásil #rquote toto je k, co nám nemohou odpustit/USA /, udělali jsme socialistickou revoluci, přímo lusk nosem USA. Tato revoluce je demokratická, socialistická, je k revoluce chudých pro chudé profesionální takovouto revoluci jsme ochotni položit svoje životy.

 

 Odezva na toto prohlášení byla rychlá, příslušníci armády, policie a milicí s nasazením života, prolili svojí krev, a pod vedením Fidela Castra dosáhli vítězství během 72 hodin.

 Vojenská přehlídka a následný lidový pochod, byl názorným svědectvím, že lidé i mladá generace chtějí pokračovat v odkazu bojovníků z Playa Giron.

1.května v doupě mezinárodního svátku pracujících, budeme znovu pochodovat v celé naší zemi ukážeme sílu jednotu v připravenosti bránit národní svrchovanost na socialismus Kubě.

  Velký demokratický sjezd.


Tento sjezd je nejvyšším orgánem strany, jak je i uvedeno v čl.20 stanov.. Dnes se zde shromáždilo 1000 delegátů, zastupujících 800 000 tisíc členů strany, kteří jsou členy v 61 000 místních organizací. Tento sjezd prakticky začal již 9.listopadu minulého roku, vydáním návrhu směrnic, ekonomické společenské politiky strany. Na tyto dokumenty netrpělivě čekala celá veřejnost.

Od tohoto okamžiku, byly organizovány semináře, které objasňovaly analyzovaly směrnice připravovaly kádry úředníky pro vedení diskuze s veřejností. Diskuze trvaly 3 měsíce od 1. prosince 2010 dělat 28. února 2011. Zúčastnilo se jich 8,913 838 lidí ve 163 000 různých organizacích, kteří dělat diskuze přispěli 3 000 000 připomínek. Na organizaci těchto diskuzí se podíleli tisíce členů strany mladých z Komunistické ligy.

 Národní shromáždění věnovalo v prosinci 2010 téměř celé dvě zasedání této problematice a vypracování přímých směrnic realizace.

 Teto proces ukázal, že strana je schopná vést transparentní dialog i o těchto citlivých otázkách společnosti, které budou předurčovat ekonomický společenský model.

 Výsledky těchto diskuzí dávají vládě a straně do ruky souhlas , srovnatelný s referendem o změnách které se dotknou každého občana.

 V opravdovém demokratickém ovzduší, lidé přednesli své připomínky, vyjádřili i nespokojenost, a navrhli řešit i jiné věci nezahrnuté v dokumentech.

 Byl to test jednoty a důvěry Kubánců, každý názor bez výjimky byl začleněn do analýzy předložené tomuto sjezdu.Říkám, že tento kongres se už, jakoby konal v těch různých diskuzích s lidmi. Nyní je na nás delegátech sjezdu, tuto všelidovou diskuzi finálně zakončit zde na tomto sjezdu.

Zadání přípravy ekonomické politiky pro 6 sjezd jsme stanovili, nejdříve vytvořit návrh směrnic poté zorganizovat všelidovou diskuzi. Vytvořili jsme 5 kapitol:

 1.Vytvořit takový návrh směrnic, který byl všeobecně srozumitelný.

2.Stanovit organizační přípravu, způsob realizace kontrolu.

3.Zorganizovat detailní školení kádrů, seznámení všech, s úkoly, které budou řešit.

4.Systematicky dohlížet nad všemi, kdo se budou podílet na uvádění směrnic dělat praxe.

5.Vytvořit systém distribuce propagace směrnic pro veřejnost.

Návrh směrnic byl předem projednáván na schůzích politického vedení,výkonného výboru Rady ministrů,dne 19.a 20.března .K účasti byli přizváni pracovníci sekretariátu ÚV Komunistické strany,vedení Federace kubánských pracujících CTC, Komunistické ligy mladých UJC, jakožto i jiných masových organizací. Poté byly směrnice, na zkoušku distribuovány zvoleným delegátům sjezdu dělají organizací.

Teď bych zhruba poskytl některé údaje o výsledcích diskuzí ve veřejnosti, k návrhu směrnic . Podrobné údaje budou zveřejněny později. Původní návrh měl 291 směrnic,16 připomínek bylo integrováno, 94 zůstalo beze změny, u 181 se obsah změnil,36 bylo nových a bylo včleněno do směrnic, celkový počet je teď 311.

 Jednoduchý pohled na kvalitu diskuze, dává výsledek, že 68 % směrnic bylo upravováno dle výsledků diskuze. Princip, který provázel hodnocení diskuze byl, že není rozhodující, jak velké množství lidí tu, nebo onu připomínku předloží ale jak bude kvalitní.

 To také charakterizuje fakt, že všechny připomínky nebyly dělají směrnic zařazeny, protože vyžadují hlubšího prozkoumání, některé byly přímo v rozporu s idejemi socialismu, 45 jich propagovalo vytvoření kapitalistických ekonomiky forem.

 Zároveň chci tímto říci k, že se směrnice setkaly s obecným souhlasem veřejnosti. Nebyly organizovány žádné akce, které tím, že podporovaly jednomyslnost, diskuze probíhal vysoce demokratickými formami.

Z tohoto důvodu můžeme hodnotit toto, jako výraz vůle lidu souhlas s politikou strany vlády v její snaze o aktualizaci ekonomického sociálního modelu, neustupování z ideí socialismu zlepšování životní úrovně lidí, ve spojení s nepostradatelným tvořením etických politických hodnot.

Jak jsme očekávali většina připomínek v diskuzi byla směřována dělat kapitoly “sociální politika “kapitoly” makroekonomické” bylo k 50.9% připomínek, dále pak sestupně, “výstavba bytů politika přírodních zdrojů”, “dopravní politika”, “ekonomický model”. 75 % připomínek bylo na 5 kapitol z celkového počtu 12. Na druhou stranu se 67% připomínek týkalo 33 směrnic tj.11%. Největší počet připomínek se netýkal směrnic. 162 se týkalo odstranění potravinových lístků, 61 cenové politiky, 262 osobní dopravy, 133 vzdělávání , 54 sjednocení měny , 143 kvality zdravotních služeb .


 Na Kubě za socialismu nikdy nebude prostor pro “šokové léčby”.

Je nepochybné a čekali jsme, že tento přídělový systém bude diskutován. Dvě generace Kubánců už zažili tento přídělový systém. Je pochopitelné, že tento rovnostářský systém je škodlivý ale zabezpečil všem Kubáncům přístup k základním potravinám za směšné subvencované ceny. Tento mechanismus distribuce, v dobách nedostatku chránil lidi proti spekulacím, ale stal se za tu dobu, tíhou pro ekonomiku, zároveň i negativním prvkem v přístupu k práci a povzbuzováním k protizákonným činům.

  Tento systém přináší i mnoho nesmyslností , když například káva je přidělována i novorozencům, cigarety i těm co nekouří . Na druhé straně, však pokrývá základní potřeby 11 milionů Kubánců.

Na tuto problematiku, byla v diskuzi, široká škála názorů, od těch, kteří by tento systém okamžitě zrušili, až po ty co by ho chtěli kategoricky zachovat i nadále a ještě přidat i průmyslové výrobky. Další návrhy byly, že by se osoby s vyššími příjmy měli dobrovolně vzdát přídělového sytému, a vyřadit osoby, které nepracují a ani nestudují .

Jisté ovšem je, že takovýto systém, nemá v socialismu opodstatnění, v socialismu platí “každý podle svých schopností, každému podle jeho práce”. Tuto situaci musíme co nejrychleji vyřešit. V tomto kontextu považuji za vhodné připomenout slova soudruha Fidelu Castra, které přednesl ve zprávě pro 1. sjezd KS. 17.prosince 1975, "v uspořádání naší ekonomiky je mnoho idealistických chyb my, však musíme vyhovět ekonomickým zákonům ". Problém nemáme v pojetí ekonomických pivo pravidel v tom, že je plně nerespektujeme ve všech jejich stupních.

Odstranění potravinových lístku, nemůže být chápáno, jako izolovaný jev ale, jako komplexní řešení ekonomických pravidel, a odstranění jejich hlubokého pokřivení, nejen jich, ale i společnosti.Není ovšem možné, čekat od vedení země, že jdou odstranit nějakým dekretem, k tomuto kroku musí být vytvořeny ekonomické předpoklady. Je, zvýšením produktivity práce, zásobováním trhu, transformací ekonomického modelu, aby odboural subvencování cen, zajistil dostatek potravin pro všechny lidi.

Samozřejmě je i tato záležitost, spojená s úrovní mezd tvorbou cen. V parlamentu byl tento problém projednáván 18. prosince minulého roku. Je jedna ze základních věcí, která musí být řešena byla také hojně zastoupena v diskuzi občanů.

Na Kubě za socialismu, nebude nikdy prostor pro nějaké šokové léčby ekonomiky. Protože ti "chudí" byli, vždy největšími zastánci kubánské revoluce. V žádném případě nepůjdeme cestou různých "ekonomických balíčků", Mezinárodního měnového fondu , a jiných mezinárodních ekonomických organizací , sloužících k ožebračování lidí, jak to ukazují i protesty lidí ve vyspělých státech. Moje neopustíme ty kteří jsou tak zvaně chudí. Sociální systém bude reorganizován tak, aby poskytl dostatek prostředků profesionální ty, kdo pomoc potřebují.

Tento princip bude reorganizován přísně zjednodušen v celé státní správě. Tak, aby se týkal jen těch nejpotřebnějších. Tento proces bude postupovat tak, jak budou vytvářeny podmínky profesionální jeho plné zavedení. Další prvky tohoto procesu budou zahrnovat , rozvoj neveřejného sektoru/soukromého/.Který od října minulého roku zaměstnal už 200 000 kubánských pracujících. Představuje alternativu, které je a bude podporována legislativním rámcem. Bude pod ochranou úřadů a zároveň očekáváme plnění povinností a odvádění daní, jak to ukládá zákon.

Zvětšení soukromého odvětví ekonomiky nemá nic společného s jakoukoliv privatizací státního sektoru . Je zaváděn pro lepší fungování socialismu na Kubě, protože umožní zvýšení využití základních výrobních prostředků a osobní motivace pracovníků tohoto sektoru, v oblastech ekonomických činností, které nejsou strategické.

Na druhé straně tyto ekonomické reformy zajistí, rozvoj zdravotnictví, vzdělání , rozvoj sociálních služeb, tělovýchovy a sportu, uchování kulturního dědictví, obrany národní identity. Socialistický stát bude mít možnost více realizovat teze José Martího #rquote já usiluji o k, aby prvním v Kubánské republice bylo, právo Kubánce na důstojný život”.

 Role státu je bránit národní nezávislost a hodnoty na které jsou Kubánci pyšní. Garantovat veřejnou bezpečnost , udělat z Kuby jednu z nejbezpečnějších zemí světa, bez drog,organizovaného zločinu, bez žebráků, bez dětské práce, bez jízdních policií potlačující protestující studenty a pracující, bez utajovaných vězení, mučení /USA a její protiteroristické nezákonné akce, pozn překladatele/, S tím, že toto jsou základní lidská práva kterých se nedostává ve většině zemí světa.

Aby jsme byli schopní udržet všechny výdobytky socialismu, bez vracení se zpět, musíme k těmto sociálním otázkám přistupovat s větším rozmyslem a s ohledem na hospodářskou situaci země.

 

 

 

Tato mentalita netečnosti musí být konečně vykořeněna a zajištěn rozvoj produktivních sil společnosti .

 


Tato teze je včleněna dělat směrnic. Oddělíme činnost státních institucí od podniků. Po celá desetiletí byla zahlcena ekonomika improvizacemi zmatky, omezována střednědobými plány. Porozumění novému modelu, nám umožní decentralizovat centrální řízení ekonomiky, ve prospěch samostatnosti socialistických podniků. Současný centralizovaný model ekonomiky, předpokládá disciplínu a účast všech zainteresovaných pracovníků. I u tohoto navrhovaného decentralizovaného modelu, předpokládáme plánování jako hlavní socialistickou složku, ale bez ignorování působnosti trhu . Ekonomika se stane pružnější a přispěje k aktualizaci plánování.

 Praktické zkušenosti ukazují, že přílišná centralizovanost ubírá na samostatnosti řídících pracovníků a kádry si zvykají, že se vše rozhodne někdo jiný "nahoře". Vedení podniků si zvyklo na klidný život, nerozhoduje zodpovědně a bojí se jakéhokoliv rizika. Tato mentalita netečnosti musí být konečně vykořeněna a uvolnit prostor produktivním silám. Toto je úloha strategického významu a není náhoda, že je obsažena ve 24 směrnicích, kapitoly " hlavní ekonomický model " .Při plnění těchto záležitostí, si nemůžeme dovolit žádné improvizace, nebo spěšné akce. Při decentralizaci se bude postupně měnit mentalita řídících kádrů i pracovníků, od celostátního významu po místní.

  Tento nový ekonomický model začal měnit tvář vlády již před 2 roky, měnila se pravidla pro práci Rady ministrů ,vytvořil se vládní informační systém, který se zkoušel v provinciích Artemisa, Maybeque . Aby se decentralizace začala, je potřeba začít od centrálních orgánů státu, kontrakty budou mít i nadále pevné místo v ekonomice podniku, to také pomůže obnovit platební kázeň, která měla v naší ekonomice špatnou úroveň.

Důsledné používání kontraktů, jako regulačního nástroje mezi, různými ekonomickými subjekty, se stane, skutečnou protiváhou vůči nadměrnému množství planých jednání za kterými se schovávají vedoucí pracovníci.

Jsme přesvědčeni, že toto je krok dopředu, který bude mít vliv na celou společnost. Dobře víme, že toto není úkol, který se dá vyřešit přes noc nebo za rok. Předpokládáme, že bude trvat 5 nechaný, než se objeví první výsledky. Tento nový model se musí stále vyvíjet i dělat budoucna není možno připustit, aby tento nový ekonomický model začal stagnovat. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že návody nová pravidla nás oprostí od všech našich ekonomických chyb. Je nutné používat více rozumu, politické odpovědnosti zájmu celé společnosti. Je nutné, jak ukázaly poslední zkušenosti, že byrokratické překážky, se důsledně neodstraňovaly a toto budou muset naše kádry teď napravit , důsledně pracovat s novými pravidly tak, aby všechny překážky byly odstraněny.

Systém stranických škol bude mít důležitou úlohu, jak na celostátní, tak i místní úrovni. Reorganizování jejich programu, bude hrát vedoucí roli v propagaci poznatků z nového ekonomického modelu, při organizování diskuzí o směrnicích nového modelu, měly nezastupitelnou úlohu. Aby jsme se mohli dohodnout, jak účelně zajistit plnění úkolů, předkládám sjezdu návrh, vytvořit Úřad realizace modelu a Stálý výbor rozvoje, podřízený presidentovi Radě ministrů, bude zodpovědný za plnění, kontrolu koordinaci všech akcí spojených s těmito aktivitami, dělat budoucna s novelizací reformováním současných směrnic.

V tomto kontextu připomínám zprávu kterou přednesl soudruh Fidel skoro před 36 roky pro 1.sjezd, z bodů které se týkaly ekonomiky které se nepodařilo uskutečnit, protože jsme nebyli důslední v kontrole i kázni. Cituji ze zprávy pro 1. sjezd #rquote všechny vedoucí kádry strany, měli považovat za svou čest plnění ekonomického programu strany, široce šířit informace o systému, jeho principech, mechanizmech podílet se na vytváření literatury o toto systému, dělat ho praxe můžeme zavést tak pouze, že dostane se mezi pracující kádry”.

Jsme přesvědčeni, že jediná věc, která může ohrozit existenci revoluce na socialismu Kubě, budoucnost riskovat našeho národa, byla naše neschopnost překonat vlastní chyby, které již trvají přes 5o nechají.

To co my schválíme na tomto sjezdu, může potkat stejný osud, jako předchozí dohody a směrnice. Většina z nich je zapomenuta a nesplněna. Určitě se shodneme na tom, že budoucí zajištění těchto úkolů, musí být vlastní, jak stranickým vůdcům, tak i členům strany. Národní shromáždění i vláda musí vytvořit legislativní rámec, pro tyto změny.

 Říkám jasně, že dohody předkládané sjezdy a vedením strany, se musí pro řídící orgány stát zákonem, budou zajišťovat i organizovat kontrolu jejich realizace.Nově vytvořená Komise profesionální realizaci, bude právní subkomisi , složenou z kvalitních specialistů schopných, koordinace směrnic s legislativními orgány. Budou aktualizovat tento nový společenský - ekonomický model, i včasné úpravy ústavního rámce změn. Bez čekání, jak se co bude vyvíjet byl učiněn pokrok v uplatňování právních věcí v oblasti kupování nemovitostí a motorových vozidel. Byla upravena legislativa v oblasti zemědělských producentů , včetně způsobu poskytování úvěrů

Dále uvažujeme, že by bylo moudré na každém plenárním zasedání Ústředního výboru strany, zařadit jako první bod programu, zprávu o realizaci dohod přijatých na tomto 6. sjezdu. A druhým bodem by byla analýza plnění hospodářského plánu . Také doporučíme, aby podobným způsobem postupovalo Národní shromáždění a posílíme jeho pravomoci, jako nejvyššího orgánu státní moci.

Není možné si myslet, že vše co děláme je dokonalé i, když se to dnes, tak zdá, zítra už to tak třeba nebude a budeme se muset přizpůsobit jiným okolnostem. Proto musejí být připraveny, jak vyšší orgány strany, tak vládní, na operativní změny, které mohou přijít.

 

 Soudružky soudruzi,

je to otázka pohotovosti, operativnosti, proto musíme být stále na zemi a být schopni rychlých změn. Vyhýbat se starým přístupům, různým obcházením potíží. Poučili jsme se ze starých chyb, že přehlížením a neřešením problémů se dostáváme do dalších a ještě větších. Musíme kultivovat náš vztah s veřejností, ho zabavit formálnosti deset nám pak poskytne zpětnou vazbu, jejich spokojenosti názorů.

Nedávné nedorozumění, při reorganizaci základních služeb ukázalo, že když strana a vláda , řeší věci rychle a efektivně, každá ve své kompetenci, mají podporu veřejnosti a důvěra ve vedoucí představitele moci roste.

Kubánská media budou hrát rozhodující roli , při objasňování cílů nového hospodářského modelu. Musí kriticky sledovat naplňování a aktualizaci a srozumitelným jazykem osvětlovat veřejnosti nový model. Je také, už nutné , konečně změnit jazyk informovanosti o národní realitě, z domýšlivého a formálního tónu, k realitě. Toto, však zahrnuje, aby redaktoři všech médií měli více znalostí a profesionality. Pravdivé je, že strana rozhoduje o politice informací, faktem je, že nemají kvalitní přístup k informacím. Kombinace těchto nepříznivých elementů způsobuje pak povrchní a formální zpravodajství. Naše média mají zodpovědný úkol přispívat k národní kultuře obnovování místních hodnot.

Zásadní stranickou záležitostí k aktualizaci ekonomického modelu země, je konání Národního sjezdu strany. Zde musíme dosáhnout shody o fungujících metodách stylech práce pro dnešek i budoucnost, v duchu 5. článku Ústavy republiky, “že strana je organizovaný předvoj národa vedoucí síla státu i společnosti”.

Plánovali jsme posouzení úkolů sjezdu v prosinci roku 2011 rozhodli piva jsme se, že lepší bude doba v lednu 2012. V prosinci minulého roku jsem hovořil v parlamentu, že vláda neúčinně prosazovala plnění hospodářských úkolů rozhodovala strana věci které má v povinnost rozhodovat vláda.

Jsme přesvědčeni, že jediná věc, která může ohrozit existenci revoluce na socialismu Kubě budoucnost riskovat našeho národa byla naše neschopnost překonat vlastní chyby které již trvají přes 50 nechaný....

První věc co musíme udělat je oddělit roli strany státu . Již v minulosti Fidela rozlišoval roli strany státu, postupně jsme, však nechali tyto role splynout je chyba. Již v roce 1962 k vysvětloval ve sdělovacích prostředcích vůdce revoluce, " strana sice vede ale pouze přes státní správu, úředník musí mít moc, ministr musí mít moc, manažer musí mít moc takovou, jak velkou mu stanovila správní rada podniku, stranický výbor , odborovou organizací , rozhodnutí, však dělá manažer a také za něj plně odpovídá ", tato nenaplněná orientace se již trvá 49 roků.

Je dobře orientované pojetí, které má stálou platnost i dnes, toto formuloval Lenin, již před 100 roky. V roce 1973 v přípravě na 1. sjezd strany, Fidel řekl”že strana musí vést a dohlížet na plnění, svých vlastních metod, ta jsou většinou odlišné od úlohy státu", stranické směrnice stranická rozhodnutí nejsou závazná pro všechny občany státu, jsou závazná pro členy strany, kteří je měli dodržovat se jimi řídit, je podstatný rozdíl mezi stranou státem.

Úloha strany spočívá v její morální autoritě, vlivu na občany, důvěře lidí. Práce strany je závislá na motivech jednání, spravedlnosti, její autoritě ve společnosti.

Práce státu je závislá na autoritě konání a síly státních organizací, jak zabezpečují potřeby lidí v rámci právního řádu země. Škody zaviněné tímto zmatením pojmů se v první řadě projevily zhoršením stranické politické práce a v úpadku autority státu a neodpovědností státních činitelů .

 

 Soudružky soudruzi,

dobré nápady, vždy ulehčují stranickou práci a aktivitu, přirozené je oprostit se administrativních postupů a zvětšit samostatnost všech článků strany.

Došli jsme k závěru, že doporučujeme pro tuto základní linii strany dobu maximálně dvou pětiletých období.

V tomto období musí strana odstranit nedostatky v práci s kádry, tato věc bude analyzována na Národní konferenci. Mnoho hořkých nedostatků minulosti je zapříčiněno nedostatkem detailních kriterií a vizí a tato situace otevírala cestu nezkušeným kádrům k moci, založených na falešné oportunistické představě, že musí být, buď člen strany a nebo Komunistické ligy mládeže.Tento návyk musíme rozhodně odstranit. Členství v politické straně nemůže být předpoklad k vykonávání vedoucí funkce ve státě, nebo vládě. Během školení kádrů je nutné rozpoznat o co jim jde konkrétně, jestli o stranu, nebo kariérismus. Opravdové vůdce nám nevychová škola nebo protekce, vznikají v praxi, v oborech kterým rozumí ve spojení s ostatními spolupracovníky.

V tomto ohledu si myslím, že straničtí pracovníci na všech úrovních musí být kritičtí a přijmout nutná opatření k zamezení těchto negativních věcí. Je nutné si zajistit podporu, žen , mladých i ostatních skupin zaměstnanců, na základě jejich osobní kvalifikace. Je ostudné, že jsme nevyřešili tento problém za celé půlstoletí, protože my jsme prostě nedovedli do praxe, směrnice které vytvořil Fidel, již na počátku revoluce, které převzal první sjezd a poté, následně další sjezdy. Řešení takovýchto záležitostí, které ovlivňují vývoj společnosti nejde nadále nechat na pospas nahodilostem ale přesným pravidlům tak, aby byl dále rozvíjen socialismus na Kubě .

Ačkoliv jsme se snažili dostat mladé lidi do vedoucích pozic, život ale ukázal, že jsme nevybírali mnohdy vhodné mladé lidi. A dnes jsme konfrontováni s těmito důsledky , nemáme rezervy schopných odborně zdatných kádrů .Teto problém musíme odstranit průběžně během 5 následujících roků a musíme začít hned po skončení tohoto sjezdu.

Budeme dále posilovat demokratického ducha ve stranické kolektivní práci i v práci vlády, aby jsme omladili stranické, vládní i vrcholné funkce ve státě včetně prvního tajemníka strany, kterého zvolí tento sjezd.

 

 

V tomto ohledu jsme toho názoru, že vrcholné funkce je nutné limitovat dvěma pětiletými, po sobě jdoucími volebními obdobími. Tato úvaha je v souladu s dnešní aktuální politickou situací.

 

Tato systematická kádrová renovační práce na posilování našich institucí, nesmí být nikdy na úkor, ohrožení socialismu na Kubě. První krok v tomto směru uděláme, snížením počtu vedoucích funkcí, které potřebují k vykonávání souhlas stranických orgánů. Tím se posílí úloha vedoucích pracovníků na všech stupních řízení , ministerstvech, podnicích, vedoucí pracovníci budou moci plně aplikovat svoji manažerskou práci vůči svým podřízeným, stranické organizace budou mít svůj hlas, ale finálně bude rozhodovat manažer, který si bude za své rozhodnutí odpovídat

Vnitřní styl stranické práce bude posuzován na Národní konferenci, budeme se muset oprostit od starých zvyků nedůstojných strany, jako předvoje společnosti. Tento starý styl práce, představoval, formálnost v politické a ideologické rovině, ignoroval vzdělanost členů strany, konaly se příliš dlouhé schůze, někdy i v pracovní době , a při tom fond pracovní doby měli ochraňovat především komunisté. Zbytečné oslavy, dlouhé projevy, prázdninové tábory bez skutečného užitku, vše toto mělo špatný a demoralizující účinek u našich spoluobčanů. Nevyužil se potenciál pracovních kolektivů navíc se uváděly falešné údaje o pracovních výsledcích.

Konference bude také analyzovat vztah strany s Ligou mladých dalšími masovými organizacemi, rozejdeme se stylem současného nepružného přístupu. Umožníme, aby se mohla obnovit svébytnost těchto organizací, podle současných podmínek. Konference se soustředí i na zlepšení role strany jako obhájce zájmů kubánského lidu.

Pochopení těchto cílů představuje změnit mentalitu, vyhýbat se formálnosti v teorii i praxi, zbavit se odporu vůči změnám

Jedině se takto může stát ¨ KOMUNISTICKÁ STRANA KUBY, hlavní silou společenského života dědicem hodným revoluce tradic jejího vůdce Fidela Castra, jehož morální profil zásluhy o naši zemi jsou nepopiratelné.


Budeme i nadále obhajovat mezinárodní právo a právo na sebeurčení národů a rovnoprávné vztahy mezi naší zemí a USA.

Při hodnocení mezinárodní situace , budeme postupovat aktuálně a reálně, nebudeme podléhat nějakým neracionálním přístupům.

V dohlednu není konec globální ekonomické krize, ovlivňuje již každou zemi, je k krize globálního kapitalistického systému..Vedoucí představitelé liberálního kapitalismu, chtějí nápravu zajistit ochranou institucí, zejména bank a jejich vedení , chránit viníky nesoucí zodpovědnost za krizi. Přenášet důsledky na pracující a zaměstnance, kteří se tak ocitají ve svízelných situacích, zvláště potom v zemích třetího světa. Stoupající ceny potravin a pohonných hmot, vrhají stále větší množství lidí do bídy.

Globální změny klimatu jsou , už alarmující a řešení neustále naráží na nechuť vyspělých průmyslových států zamezit tomuto krizovému stavu.

Žijeme ve světě, kde jedna přírodní katastrofa střídá druhou a počet obětí stále narůstá, Haiti,Chile, Japonsko . USA vedou války v Afganistánu, Iráku, kde oběti dosáhly již 1 milionu civilistů.

Lidová hnutí v arabských státech se bouří proti despotickým vládcům, kteří se opírají o USA EU.

Nešťastný občanský konflikt v Libyi do kterého se vměšují surovou intervencí cizí mocnosti , NATO, které ve své podstatě měli původně obranné cíle, změnily své vojenské doktríny na globální intervence. Podtextem těchto bojů, jsou přírodní zdroje, hlavně pak ropa . Imperialismus a domácí reakční síly těchto imperialistických zemí konspirují proti jiným, kteří nejsou pod jejich taktovkou . Izrael masakruje beztrestně palestinské lidi.

 USA a NATO mají vytvořené agresivní doktríny, které mají za cíl drancovat přírodní zdroje. Ke svým cílům používají dvojí metr, své agresivní cíle zaštiťují OSN, se souhlasem Spojených národů vstupují a napadají suverénní země, porušují veškeré právní a morální principy . Světové veřejné mínění ovlivňují svojí mediální globální propagandou.

Naše země udržuje přátelskou spolupráci se 101 zeměmi třetího světa.. Již 12 let pracuje náš zdravotnický personál na Haiti , od ledna 2010 pracuje tento personál intenzivně na pomoci po zemětřesení, čelí epidemii Cholery, která následovala po zemětřesení .

Naše vztahy k Bolívarské revoluci ve Venezuele k soudruhu Huga Chávez Fríaz, jsou přátelské solidární. Bratrský národ Venezuely podporujeme v jejich úsilí o novou Ameriku, blahopřejeme k 200 výročí nezávislosti Venezuely. Moje také spojujeme své naděje s jejich přejeme, aby transformace v jihoamerických zemí byly úspěšné, ku prospěchu jejich obyvatel.

Budeme i nadále přispívat k úspěšné činnosti Bolivarian aliance / Alba /, Jižní oblasti/UNASUR / Společenství obyvatel Latinské Ameriky Karibských států / CLACS /. Zúčastníme se sumitu k jeho založení letos v červenci v Caracasu. Jsou na naší polokouli za posledních 100 nechaný největší události. Moje si ceníme toho, že vznikla tato solidární nezávislá Latinská Amerika Karibská oblast.

Budeme i nadále obhajovat mezinárodní právo a právo na sebeurčení národů a rovnoprávné vztahy mezi naší zemí a USA. Odmítáme používání síly a agrese v mezinárodních vztazích, dobyvačné války za účelem drancování přírodních zdrojů jiných zemí..

Odsuzujeme, jakoukoliv formu terorismu, zvláště formu potom státního terorismu. Budeme i nadále bránit mír dobrou budoucnost profesionální lidstvo.

Administrativa USA, nezměnila svoji tradiční politiku síly a diskreditace naší revoluce. Podporuje finančně, síly které podkopávají a vměšují se do našich vnitřních záležitostí. Ekonomická, komerční a finanční, blokáda vůči Kubě zůstává i nadále v platnosti. Blokáda byla naopak zesílena v oblasti komerčních transakcí , i přes jednomyslné odmítnutí takovýchto sankcí mezinárodním společenstvím, které již 19 let požaduje jeho odstranění.

Vedoucí představitelé USA, na sumitu amerických států v Placio de La Moneda v Santiago de Chile, byli velmi neradi, když se jim připomínala tato blokáda Kuby. Proto je nutné nezapomínat na obsah tajného záznamy, které bylo odtajněno v roce 1991, kdy lusk - sekretář úřadu pro americké státy Lester D. Mallory, říká 6. dubna 1961 "Většina Kubánců podporuje Castra, není tam žádná efektivní opozice, jediné naše prostředky pro změnu podpory režimu mohou být tyto - vytvořit ekonomickou nespokojenost, veškeré možné prostředky by měly být použity k okamžitému oslabení hospodářského života, zastavit převody peněz na Kubu, způsobit hlad, zoufalství a nakonec dojde ke svržení vlády". 6. duben 1961, je i invaze data na Playa Giron.

Nebyl jen nějaký výmysl úředníka profesionální noviny, byla k oficiální doktrína vlády USA na svržení revoluce na Kubě, schválená presidentem Eisenhowerem 17. března 1960. Použít všechny prostředky psychologické války, vytvořit opozici sjednocenou, provádět tajné špionážní akce, provést výcvik ozbrojených skupin s cílem napadnout Kubu. USA organizovaly teror ve městech i na venkově, zakládaly gangy ozbroje, posílaly prostředky z moře i ze vzduchu, tyto skupiny, vraždily rolníky, mladé dělníky, učitele, konec tomuto řádění učinily bezpečnostní síly v roce 1965.

 Moje na Kubě nikdy nezapomeneme na tyto oběti státního terorismu USA , kterých bylo 3 748 mrtvých 2100 zraněných.

Půl století útrap a utrpení, které naši lidé vydrželi, aby obhájili revoluci. A nezapomínáme ani na památku těch, kteří padli během 150 let boje za nezávislost Kuby. Vláda USA nikdy nepřestala dávat své území k dispozici teroristům proti Kubě , zatím co nespravedlivě vězní bojovníky proti těmto teroristům . Politika USA vůči Kubě postrádá věrohodnost a jakýkoliv morální základ. Aby ospravedlnily svoji politiku používají nespravedlivé a nepravdivé záminky. Vláda USA neměla být na pochybách, že Kuba se po tomto sjezdu stane silnější. Jestliže se rozhodli pokračovat v politice nepřátelství, blokády, jsme připraveni vzdorovat tomu.

Jsme připraveni na dialog s USA , k upravě našich vztahů na normální úroveň, naše rozdílné politické systémy nemohou vadit dobrým sousedským vztahům, vzájemného respektu a nevměšování se do vnitřních záležitostí.

Současně, však dáváme prioritu naší obraně, již Fidel říkal v jeho hlavní zprávě pro 1. sjezd #rquote dokud existuje imperialismus musí strana, stát, lidé, věnovat největší pozornost obraně, hlídat existenci revoluce je nutnost, historie učí, že ti, kdo tuto chybu učinili jí nepřežili”. Při současných poměrech tato doktrína “lidové války” bude i nadále trvat. Tento systém jsme zdokonalili, posílili i jeho schopnost reagovat na nenadále situace.

Vojenská kapacita země byla zvětšena, jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Použili jsme vlastních zdrojů, zvýšili jsme technickou úroveň, údržbu přistoupili k modernizaci vojenské výzbroje. V této oblasti jsme dosáhli úspěchů ve vojenské i civilní části výzkumu a vybudovali jsme, obrovský technologický potenciál země.

Připravenost území Kuby na vojenské obranné operace se podstatně zlepšila. Příprava vojáků i občanů je zajištěna. Komunikační vojenská infrastruktura, zajišťuje spojení všech velitelských stanovišť na všech úrovních. Veškeré záložní zásobování bylo rozšířeno a zlepšeno, zajištěno lepší ochranou . Revoluční ozbrojené síly, budou pokračovat ve zlepšování své připravenosti k obraně revoluce. a socialismu .

Náboženská víra je zakořeněna v samých základech národa.

Strana musí vědět, že za hmotnými potřebami a kulturními zájmy našich lidí je jejich myšlenková rozmanitost. Náš národní hrdina José Martí, napsal mnoho úvah o tomto sbližování duchovnosti a revolučních myšlenek . Fidel psal o tomto tématu již v roce 1954, ještě ve vězení " fyzický život je prchavý a neúprosně běží stejně, jako naše životy rychle běží, tato neúprosná pravda by měla být pro každého člověka pravdou, že nesmrtelné hodnoty ducha stojí nad ním. Smysl života bez ducha není ničím. Smrt si může životy vzít, ale nevezme to proč životy existují- spravedlnost, a dobro". Tyto hodnoty byly vždy přítomny ve Fidelových myšlenkách. V roce 1971 při schůzce s katolickými knězi v Santiagu de Chile " já vám řeknu že je mnohonásobně více shod mezi křesťanstvím a komunismem než křesťanstvím a kapitalismem" .

K této myšlence se vrátil v roce 1977 na Jamajce, na setkání s členy křesťanských církví #rquote moje musíme pracovat spolu, když uspěje politická myšlenka, uspěje i náboženská, nejsou od sebe odděleny nejsou ani nepřátelé, nejsou rozpory mezi cílem křesťanství socialismu”. Náboženská víra je zakořeněna v samých základech národa, a není v rozporu s novým cílem společnosti .

V roce 1991, 4. sjezd strany souhlasil, že modifikuje výklad zákonů, které limitovaly vztah socialistických náboženských věcí. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vůdci a zástupci různých náboženských skupin a církví. Ve společném boji za návrat dítěte Eliána z USA, který byl nezákonně unesen bez souhlasu druhého rodiče do USA , hrála kubánská Náboženská rada rozhodující úlohu.

Je nutné pokračovat v úsilí o překonání předsudků a nastolit klima které by umožňovalo, aby při obraně revoluce šli pospolu všichni Kubánci, jako bratři a sestry, společně s členy , ruské, řecké Pravoslavné církve, Evangelické , Protestantské stejně, jako různé kubánské náboženské směry, vzniklé v Africe, Spiritualisté, Židovská, Buddhistická , Islámská splečenství .

Nezapomenutelný Cintio Vitier, velký básník a spisovatel, který byl i členem Národního shromáždění, používal svého pera v křesťanském duchu ve spojení s revoluční etikou., v duchu José Martího, jako svůj odkaz pro budoucnost .

Měli by jsme se teď, zmínit o propouštění vězňů kteří se provinili proti revoluci a zákonům, kteří se v těžkých dobách, dali do služeb cizí mocnosti.

 

 Rozhodnutím vlády Kuby byli propouštěni před odpykáním trestu. Tento vstřícný čin, jsme projednávali s vedením katolické církve, v rámci dialogu založeném na vzájemném respektu, loajalitě, transparentnosti. V každém případě chválíme spolupráci s katolickou církví v této věci. Zástupci katolické církve vyjadřovali své stanoviska, některé nebyly shodné s našimi, pivo vždy byly konstruktivní. Takto vnímáme i dlouhé jednání s kardinálem Jaime Ortegou vedoucím Episkopátu Monsignorem Dionisio Garsiou. Těmito akcemi jsme upevnili dědictví naší historie s revolučním procesem.

Zároveň bych se chtěl zmínit o zásluhách bývalého ministra zahraničních věcí o dobré vztahy se Španělskem, Miguela Angel Morations, který v rámci našeho humanitárního úsilí vyjednal možnost spojování rodin, jak odjezdem do ciziny a nebo příjezdem na Kubu

Trpělivě sledujeme dezinformační kampaň u USA a některých zemí EU, ohledně dodržování lidských práv na Kubě, tyto akce předpokládají úplnou naší kapitulaci , a demontáž našeho socialistického systému, povzbuzují disidentské žoldáky v porušování zákonů a vměšují se do vnitřních záležitostí Kuby.

V této věci říkáme, že nikdy neodepřeme našim lidem právo bránit revoluci. Obrana nezávislosti a socialismu je první povinností každého vlastence.


 Před námi jsou dny a roky usilovné práce při budování a rozvoji pevných základů naší socialistické vlasti .

 

 

 

Hlavní zpráva pro 6. sjezd Komunistické strany Kuby.

 

Zdroj Grama mezinárodní

 Upravil přeložil PhDr. M.V.