Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

FORMULÁŘ

PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU MEDIÁLNÍ RADĚ

 

 

 

  1. Médium:

 

 

 

2. Stanice:

 

 

 

  1. Název pořadu:

 

 

 

  1. Den a hodina vysílání, případně rozsah:

 

 

 

  1. Samotné znění stížnosti, podnětu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Doporučujeme, aby byl podnět podán do 21 dní po odvysílání

 

  • Podnět odešlete poštou nebo mailem:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - Škrétova 6, Praha 2,

120 21, mail info@rrtv.cz)

Rada České televize - Kavčí hory, Praha 4, 140 70, mail radact@czech-tv.cz), radact@ceskatelevize.cz

Rada Českého rozhlasu - Praha 1, Vinohradská 12, 120 99, mail

rada-cro@rozhlas.cz).

 

  • Nutná je jednoznačná identifikace autora podnětu (stačí i emailová adresa) a datum odeslání stížnosti/podnětu

  • Formulář není povinný, je možné užít i formu dopisu s danými náležitostmi

 

 

 

Nejčastější jsou problémy s plněním § 31 odst. 2), 3), a 4); dále s § 32 odst. 1) písmeno f) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., ve znění změn.

 

Předkládáme proto plné znění těchto „problémových“ paragrafů:

 

HLAVA I

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU

 

§ 31

Obsah programů

(1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

 

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

 

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a

společenském životě.

 

(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a

příslušnost k menšině.

 

§ 32

 

Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání

 

  1. Provozovatel vysílání je povinen

 

a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah programů,

b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,

c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva,

d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení,

e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,

f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,

g) nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,

h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro

děti a mladistvé po celou dobu vysílání,

i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,

j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne,

k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; odpovědnost za obsah těchto oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut,

l) uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě; provozovatel vysílání má vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených s plněním této povinnosti,

m) bylo-li v důsledku vysílání určitého pořadu Radou nebo jiným státním orgánem zahájeno správní řízení o uložení sankce podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu anebo trestní

řízení, popřípadě občanské soudní řízení, je provozovatel vysílání povinen na výzvu příslušného státního orgánu uchovat záznam pořadu, jehož se zahájené řízení týká, v náležité technické kvalitě až do ukončení řízení pravomocným rozhodnutím,

n) uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu,

o) identifikovat rozhlasový program alespoň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost vysílaného pořadu,

p) oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání,

r) požádat Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z jiných důvodů než uvedených v písmenu p),

 

(2) Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opatřit minimálně 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené a provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

(3) Provozovatel převzatého vysílání není oprávněn šířit takový program, který obsahuje a) pořady, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními § 31 a odstavcem 1 písm. b), c), e) a f),

b) pořady, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, pokud jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce 1 písm. g) a h).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Upozorňujeme, že stěžovatel má právo na odpověď a dodatečné sdělení podle § 35 až 40 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokud byl někdo obsahem vysílání osobně poškozen, pak je dobré využít právě tohoto práva na odpověď či dodatečné sdělení, neboť zde je právní úprava přesnější a existuje i soudní ochrana. V takovém případě existuje zákonná lhůta 30 dnů pro doručení příslušné žádosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stručné orientační rozlišení, na které Rady se obracíme:

 

Rada ČT – vše, týkající se České televize (vč. podnětů, jaké pořady divák postrádá)

Rada ČRo – vše, týkající se Českého rozhlasu (vč. podnětů, jaké pořady posluchač postrádá)

RRTV – podněty, týkající se porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Tady je ukázka ,jak vypadá odpověď na stížnost , která byla vyřízena po 5 měsících !